Wie zijn wij (versie 27-09-2023)

De Vrije Evangelische Gemeente Wormerveer is een christelijke streekgemeente met een kerkgebouw in Wormerveer-Zuid. Wij zijn onderdeel van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. 

De gemeente is kleinschalig en zet zich ervoor in dat iedereen zich snel vertrouwd en thuis voelt, waar mensen bovenal Gods kracht ervaren, naast het gevoel saamhorigheid. In de kerkdiensten hebben naast de Bijbel en preek ook muziek en zang een belangrijke rol.

Vrije: staat voor, plaatselijk, zelfstandig, zonder bemoeienis van bovenaf. Wij kennen dus geen synode of vaste belijdenisgeschriften.  In alle vrijheid zoeken we samenwerking met andere christenen: met andere gemeenten van de Bond VEG, met de kerkgenootschappen in Wormerveer en met de NGK in Wormer. 

Evangelische: komt van het woord evangelie, dat is blijde boodschap van Jezus Christus voor ons leven. Deze boodschap delen we met elkaar, in de buurt en wereldwijd.

Gemeente: wij zijn een gemeenschap van gelovigen, waarbij ieder individu telt en er mag zijn. We verwachten dat ieder lid zich naar vermogen inzet om de geloofsgemeenschap te dragen en levend te houden, door actief te zijn in het gebed, de kerkdienst, in activiteiten of bestuur van de gemeente.

Iedere zondag verzorgen we een dienst met een gevarieerd aanbod van sprekers. De Bijbel en de preek staan centraal In de dienst. We zingen graag en de liederen worden begeleid door het orgel of onze band Reflection. We zingen uit diverse liedbundels.

We hebben een crèche voor de allerkleinsten en tijdens de dienst gaan de kinderen naar de kindernevendienst en hebben een eigen programma.

Missie

Wij zijn een liefdevolle gemeenschap, die getuige wil zijn van het verlossingswerk van Jezus Christus en de komst van het Koninkrijk van God wil verkondigen. We hebben als gemeente ‘Hart voor de Heer’, ‘Hart voor elkaar’ en ‘Hart voor de wereld’. 

Visie

Om te getuigen, van Jezus Christus en de komst van zijn Koninkrijk, werken we aan onderlinge verbondenheid. Hierbij betrekken we jong en oud. Naast getuigenis en verkondiging werken we ook bewust aan geloofsverdieping, geloofsgroei en toewijding in de gemeente.

Strategie

Als geloofsgemeenschap geven we pastorale aandacht aan elkaar. Leden en vrienden worden bij bijzondere gelegenheden in het leven bezocht door een pastoraal team en de voorganger en ook de kerkenraad benadert mensen die aan de zijlijn staan.

We streven naar passende activiteiten en aandacht voor iedereen in de gemeente, waardoor de gemeente tot bloei kan komen.De activiteiten worden gedragen door de gemeenteleden en waar nodig/mogelijk in samenwerking met andere partijen. Naast de al lopende activiteiten maakt de kerkenraad jaarlijks beleidsvoornemens.

De kerkdienst

Iedere zondag is er een kerkdienst, aanvang 10.00 uur. Onze eigen predikant gaat 1 keer per maand voor, daarnaast ontvangen wij diverse gastsprekers. Tijdens de dienst is er crèche, kindernevendienst en regelmatig tienerdienst. Wij zingen uit verschillende bundels zoals het Liedboek voor de Kerken, Opwekking en Johannes de Heer onder begeleiding van het orgel. Daarnaast verzorgt onze begeleidingsband Reflection ongeveer 1 keer per maand de muzikale medewerking. Na afloop van iedere dienst is er ruimte voor ontmoeting in de zijzaal met koffie en thee. Er is de mogelijkheid om gebruik te maken van onze autodienst wanneer u niet in staat bent om zelf naar de dienst te komen.

Predikant

Sinds 1 juli 2022 is onze gemeente vacant.

Pastoraal team

Het pastoraal team bestaat uit een aantal gemeenteleden en wordt ondersteund door onze predikant. Het team heeft oog voor wat er bij de mensen uit de gemeente leeft, ondersteund waar nodig en bezoekt de mensen uit de eigen wijk wanneer daar behoefte aan is of wanneer er iets te vieren valt. Regelmatig bezoekt ook onze predikant en een kerkenraadslid verschillende mensen uit de gemeente.

Historie

Van 5 januari 1939 tot juli 1953 was er nog geen sprake van een ‘echte’ gemeente, maar van de ‘Vereniging tot stichting van een Vrije Evangelische Gemeente Wormerveer’. Er is dan nog geen kerkenraad, maar een bestuur. Op 28 juli 1953 is de ‘instituering van de gemeente’; er worden twee ouderlingen en twee diakenen bevestigd, die de kerkenraad vormen. De eerste twintig jaar houdt de gemeente op verschillende plaatsen haar diensten en andere activiteiten. Doordat het ledental langzaam maar zeker groeit – het ledental telt in 1959 ca. 75 mensen – , wordt in 1958 besloten tot nieuwbouw van een eigen kerkgebouw op Hennepad 2. Het kerkgebouw wordt door eigen mensen gebouwd. Daarbij is belangrijk te weten dat dit vooral ook mogelijk is door de grote financiële offers van de leden. In latere jaren wordt de kerkzaal vergroot en het kerkgebouw uitgebreid met enkele zalen zodat er diverse activiteiten kunnen plaatsvinden. Zo heeft de Evangelische Boekwinkel circa twintig jaar een plek in ons gebouw gehad. In de gemeente zijn zes voorgangers werkzaam geweest: 
evangelist A. van Gent (01-03-1953 t/m 30-06-1956
ds. Q. van de Vrie (01-04-1963 t/m 07-10-1967)
ds. J.A. Hamers (08-10-1967 t/m 01-12-1991)
ds. H.J. Delwig (21-03-1993 t/m 03-09-2000)
ds. G.R.P. v.d. Wetering (14-10-2001 t/m 11-02-2007)
ds. T. (Jikky) de Jong-Buursma (01-11-2016 t/m 30-06-2022)


Ons adres:
    Hennepad 2, 1521 DG Wormerveer


Aanvang diensten:
    Zondag om 10.00 uur